Mærke: nyfortolkning af gammeltestamentlig fortælling